Đố các bạn làm và dịch được câu này!!
#toeic #toeic4skills #ueh #iuh #hcmus #hcmut #ute #ufm