Current Status
Not Enrolled
Price
200000
Get Started

TỔNG QUÁT CÁC NGỮ PHÁP CHÍNH DÀNH CHO TOEIC VÀ IELTS

Trong khóa học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ngữ pháp chính cho TOEIC và IELTS. Chúng ta sẽ không học lại những ngữ pháp khô khan như cấp 3 mà chúng ta đi vào khía cạnh thực tiễn. 

Chỉ qua 8 chủ đề cùng rất nhiều bài tập, học viên có thể nắm bắt được những ngữ pháp cơ bản và sử dụng chúng một cách thuần thục. Sau đó, học viên chỉ cần bồi đắp từ vựng qua các khóa cao hơn để có một nền tảng tiếng Anh vững chắc

Course Content

Expand All
1 of 2